Adatvédelmi nyilatkozat

Horváth Martin E.V. (továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelése során az Ön érdekében  a személyes   adatok védelméről és a közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.tv. és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjon el.

E Tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 • Cégnév: Horváth Martin E.V. 
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Szabadkai utca 1.
 • Telephely: 6000 Kecskemét, Szabadkai utca 1.
 • Nyilvántartási szám: 53581590
 • Adószám: 69715989-1-23
 • Honlap: https://hthmedia.hu
 • Email cím: hello@hthmedia.hu
 • Telefonszám: +36 70 423 99 89

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

2. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással,

Az adatkezelés során az alábbi  jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget:

GDPR (általános adatvédelmi rendelet)

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban:  Rendelet A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény; A Polgári Törvénykönyvről szóló
 • 2000. évi C. A számvitelről szóló törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • 2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről szóló és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • 2008. évi XLVIII. törvény; – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól
 • 2005. évi CXXXIII. A személy- és vagyonvédelmi,valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló tv.

Fogalom meghatározások E rendelet alkalmazásában:

 1. “személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. “adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. “az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. “nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 5. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. “adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. “címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés ill. a kezelt adatok törlését kéri.
 11. adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 12. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adatkezelések során követendő alapelvek:

 • személyes adatokat Adatkezelő kizárólag meghatározott célból és ideig kezel.
 • személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulása szükséges.
 • az érintett a hozzájárulást az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából.
 • csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • adatkezelő, adatokat harmadik személy(ek) részére az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át.

Adatkezelés időtartama:

A szolgáltatások során kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri azok törlését. Az adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, e-mailben) elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 30 munkanap.

Az érintettek jogai:

Tájékoztatásra való jog:

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni, az érintettre vonatkozó személyes adatokról.

Az Érintett kérésére, az Adatkezelő tájékoztatást  ad a rá vonatkozó  kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel  összefüggő tevékenységről, továbbá kik és milyen célból kapják meg az adatokat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számítva 30 napon belül írásban, adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés kérése:

A nem megfelelő személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő egészítse ki vagy javítsa a  hiányosan, pontatlanul rögzített személyes adatokat.

Személyes adatok törlése:

Az érintett kérheti az Adatkezelőt, személyes adatainak törlését.

A személyes adatokat az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles  körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat ha az adatkezelés  közérdekű feladat végrehajtásához szükséges,

ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

Amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, a személyes adatainak törlésére a tiltakozás átvételétől  30 napon belül kerül sor.

Kivételt képez, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket, vagy azt az esetet amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Facebook:

Elérhetők vagyunk a Facebookon HTH Media néven.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása az aktuális információkról, minket érintő hírekről.

Az adatkezelés időtartama: adatkezelés  a  közösségi  oldalakon  valósul  meg,  így  az  adatkezelés  időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

A szolgálatatásokat a Google Analytics biztosítja.